Natalya Moiseeva "Malvy", oil on canvas, 70 x 60, 2015

Natalya Moiseeva “Malvy”, oil on canvas, 70 x 60, 2015